top of page

Jak postupovat při reklamaci zboží?

 • Zákazník je povinen reklamované zboží vyčistit.

 • Čisté zboží je povinen zákazník zabalit tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Do balíčku s reklamovaným zbožím přiložte kopii faktury a reklamační formulář, který naleznete ZDE.

 • Reklamované zboží odešlete na naši adresu: Na Vlčovce 2040/2b, 160 00 Praha, na jméno prodávajícího Barbora Zahradníková.
  Dopravu reklamované zásilky si hradí při odesílání zákazník sám.

 • Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od doručení reklamovaného zboží na naši adresu. V případě uznání reklamace Vám budou do 14 dnů vráceny peníze včetně nákladů za dopravu.

 • Lhůta pro vrácení zboží – odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím internetu) bez udání důvodů je dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 14 dní od převzetí Vaší zásilky.

Reklamační řád

 1. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

 2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se nevztahuje na opotřebené zboží jejím běžným užíváním, nelze ji tedy zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

 3. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

 4. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 5. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

 6. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 7. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Barbora Cabalka, provozující e-shop www.barae.eu je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

 8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. V odůvodněných případech může být se zákazníkem dohodnuta lhůta delší.

 9. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem a kopií faktury poštou na adresu: Na Vlčovce 2040/2b, 160 00 Praha, na jméno Barbora Cabalka

bottom of page